Zasady zwalniania pracowników zgodnie w kodeksem pracy

Kiedy pracownik nie zgadza się ze zwolnieniem z pracy, może dochodzić swoich praw.

W pewnych przypadkach pracownik może wystąpić do sądu o unieważnienie wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę już wygasła, o przywrócenie do pracy lub o odpowiednie odszkodowanie. Odszkodowanie może być przyznane w wysokości wynagrodzenia należnego za dwa tygodnie do trzech miesięcy, ale w każdym przypadku nie może być niższe niż wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Środki zaradcze w przypadku wygranej roszczenia zależą głównie od umiejętności udowodnienia przyczyn rozwiązania i przestrzegania procedury wypowiedzenia. Porozumienie z pracownikiem można rozstrzygnąć zarówno przed, jak iw trakcie postępowania sądowego, aż do wydania prawomocnego wyroku. Zwolnienia grupowe reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa dotyczy podmiotów, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników i planują rozwiązać umowy w ciągu 30 dni. Przed zwolnieniami grupowymi pracodawca ma obowiązek skonsultować swoją decyzję ze związkami zawodowymi lub innymi przedstawicielami pracowników.

Pracodawca przekazuje związkom zawodowym informacje o przyczynach zwolnień, liczbie i zawodach do zwolnienia, planowanych terminach zwolnień, kryteriach doboru do zwolnień oraz kolejności zwolnień.

Dodatkowo pracodawca przekazuje te same informacje miejscowemu Urzędowi Pracy oraz przyznaje zwolnionym pracownikom odprawę w wysokości. W tym przypadku wypłacane jest odprawa w wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż dwa lata, dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony od dwóch do ośmiu lat; oraz trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż osiem lat. Pracodawca musi uzgodnić ze związkami zawodowymi porozumienie co do warunków zwolnień lub jeśli nie ma związku zawodowego lub gdy porozumienie nie jest możliwe sam musi regulować zwolnienia. W przypadku kiedy pracodawca nie wie czy postępuje zgodnie z przepisami z pomocą przyjdzie adwokat prawo pracy.

You may also like...